Ölçme Değerlendirme Programı

E-Sınav Web Tabanlı Ölçme Değerlendirme Sistemi


E-Sınav Nedir?

DataSİS tarafından geliştirilen e-sınav Ölçme Değerlendirme Programı, 25 yıllık eğitim sektörü deneyimi ve 16 yıllık son derece titiz bir çalışmayla üretilmiş, 18 yıldır www.esinav.web.tr alan adı üzerinden kullanımda olan Türkiye’nin ilk WEB TABANLI Sınav Uygulama ve Ölçme Değerlendirme Programıdır.

Yazım dili olarak kullanılan Microsoft “.net” teknolojisi sayesinde, bilinen tüm Windows tabanlı ölçme ve değerlendirme programlarından farklı, yeni ilköğretim ve ortaöğretim yönetmeliğine uygun modern bir sınav uygulama ve ölçme değerlendirme modelidir.

E-Sınav, öğrenciler, veliler, öğretmenler, okul yöneticileri, ölçme değerlendirme ve rehberlik bölümü gibi, bir eğitim kurumu oluşturan tüm birimler ve bireyler tarafından, yer ve zaman kısıtlaması olmaksızın kullanılabilecek şekilde tasarlanmıştır.

DERSONET Web Tabanlı Sınav Uygulama ve Ölçme Değerlendirme Platformu olarak adlandırdığımız E-Sınav, sonuç odaklı değil, SÜREÇ ODAKLI ÖLÇME DEĞERLENDİRME SİSTEMİDİR.

Süreç Odaklı Ölçme Değerlendirme Sistemi E-Sınav / Dersonet'in farkına 8 Ayrı Açı'dan bakabiliriz.


E-Sınav'a Yönetmelikler Açısından Bakarsak

Yeni Müfredat Öğrenci Merkezli bir eğitim modelini esas almaktadır. Bunu yönetmeliğin tüm maddelerinde görmek mümkündür. Yeni Müfredatta yapılandırmacı bir yaklaşımla, yaparak, yaşayarak öğrenme esas alınmaktadır. Böylece TAM ÖĞRENME hedeflenmektedir. Tam Öğrenmenin gerçekleşmesini sağlamak için uygulanan etkinliklerin sonucunda beklenen kazanımların edinip edinilmediğinin ölçülmesi istenmektedir. Kısaca sonuç odaklı değil, süreç odaklı bir ölçme değerlendirme sisteminden söz edilmektedir.

Bu yaklaşımı 27.08.2003 tarih, 25212 sayılı ilköğretim yönetmeliğinin 4. Maddenin s bendi, sınavları; “Sınavlar : Öğrencilerin, öğretim programlarında yer alan kazanımlardan edinilenler ile öğrenme eksikliklerini belirlemek için değişik ölçme araçlarıyla yapılan ölçme” olarak tarif etmektedir.

Yeni Müfredatın farklı yaklaşımı Ölçme ve Değerlendirmenin Genel Esasları bölümünde de görülmektedir. 32. Maddenin b şıkkı; “Başarının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde öğretim programlarında belirtilen amaçlar ile kazanımlar esas alınır” demektedir.

Yeni Müfredatın önemli bir farklılığı da derslerin ve kazanımların özelliklerine göre “Klasik = Essay, Çoktan Seçmeli, eşleştirmeli, kısa cevaplı, açık uçlu, doğru/yanlış, tamamlamalı” sınav türlerinin uygulanmasını istemektedir. 36. Madde bununla birlikte “öğretmenlerin işbirliği ve ortak değerlendirme yapabilmelerine imkan vermek üzere her dönemde en az bir sınav birlikte düzenlenir” demektedir.

Aynı yaklaşımı, 31.07.2009 tarih, 27305 sayılı yeni Ortaöğretim Yönetmeliği'ninde de görmekteyiz. Örneğin 17. Madde de Ölçme Değerlendirme "Öğrencinin başarısı, dersin özelliğine göre yazılı, sözlü ve uygulamalı sınav, ödev ve projeler ile işletmelerde beceri eğitimi, ders içi ve ders dışı eğitim–öğretim faaliyetleri değerlendirilerek tespit edilir. Öğretmen, söz konusu faaliyetlerle öğrencinin programlarda amaçlanan bilgi ve becerileri kazanıp kazanmadığını sürekli olarak kontrol ederek değerlendirir" diye belirtilmiştir.


Sonuç Olarak;

 • Öğrencilerin Farklılıklarını Belirleyebilen,
 • Her tür sınavı "Yazılı Sınav = Essay dahil" değerlendirebilen,
 • Kazanım Ölçme Eksenli, Eksik Kazanımları öğrenci bazında belirleyip, öğretmeni yönlendirebilen,
 • Okul zümreleri tarafından hazırlanan Ortak Sınav’ların uygulanabildiği bir yapıda olmalıdır.

E-Sınav'a Toplam Kalite Yönetimi Açısından Bakarsak

Toplam Kalite Yönetimi’nin eğitime uyarlanmasının sonucu Tam Öğrenme’dir.

Tam öğrenmeyi sağlayabilmenin iki ana stratejisi vardır.

 • Her Öğrenci Öğrenebilir.
 • Her Öğrenci Farklı Öğrenir.

Yeni müfredata baktığımızda hemen her maddede öğrencilerin farklılıklarından söz edilmekte, etkinlikler belirlenirken bu farklılıkların dikkate alınması istenmektedir. Öğrencilerin farklılıkları dikkate alınarak belirlenen etkinlikler ile, öğrencilerin belirlenen davranışları kazanması amaçlanmaktadır.

27.08.2003 tarih, 25212 sayılı ilköğretim yönetmeliğinin 5. Maddesi "a" bendinde “İlköğretimin Amacı: Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini geliştirerek onları hayata ve üst öğrenime hazırlamak.” , "i" bendinde “öğrencilerin ilgi alanlarının ve kişilik özelliklerinin ortaya çıkmasını sağlamak, meslekleri tanıtmak ve seçeceği mesleğe uygun okul ve kurumlara yöneltmek”, denmektedir.

Ayrıca "f" şıkkında; Öğrencinin başarısının değerlendirilmesinde bilişsel, duyuşsal, sosyal ve psikomotor özellikleri bir bütün olarak ele alınır, denmektedir.

Aynı yaklaşımı, 31.07.2009 tarih, 27305 sayılı yeni Orta Öğretim Yönetmeliği'nin 6. Maddesi "c" bendinde "Öğretim programları, öğrencilerin ilgi, istek ve yeteneklerine göre bireysel farklılıklarına ve yönelecekleri alan/dalın özelliklerine uygun olarak ortak dersler, alan/dal dersleri ile seçmeli derslerden oluşur" ifadelerinde de görmekteyiz.


Sonuç Olarak;

Edinilecek sınav uygulama ve ölçme değerlendirme programının, her öğrencinin Kişilik Özelliklerini, Öğrenme Stilini, Çalışma Davranışını, Alan Yeteneğini, Mesleki Eğilimini, Baskın Zeka Alanını belirlenmesi ve eğitim-öğretim esnasında öğrenci, veli ve öğretmene yol gösterir özelliklerde olması gerekmektedir.


E-Sınav'a Ölçme Materyalleri Açısından Bakarsak

Yeni müfredatı incelediğimizde, 3 bacak üzerinde durduğunu görmekteyiz.

 • Öğretmen,
 • Etkinlikler,
 • Ölçme Değerlendirme,

Kısaca Ölçme Değerlendirme, Yeni Müfredatın olmazsa olmaz bir parçasıdır.

Geçerliliği, güvenilirliği olan bir ölçme değerlendirme için, ölçülecek kazanıma göre hazırlanmış soru=sınav türüne ihtiyaç vardır. Yönetmelikte de özenle belirtilmiş olan bu durum için Ortak Sınav Bankası adında geçerlik – güvenilirliği yüksek, bilinçli, kaliteli ve geniş bir ölçme-değerlendirme materyal bankası hazırladık.

İl, İlçe, okul yöneticilerimiz ile öğretmenlerimizin zengin bir kaynaktan seçim yapmalarına olanak sağlamak amacıyla, ülkemizde yardımcı ders materyali hazırlayan tüm yayıncıların, yöntem ve standartlarını bizim belirlediğimiz bir yaklaşımla sistemizde yer almalarını sağladık.

Ortak Sınav Bankası;

Ülkemizin önde gelen yayıncılarının Deneme Sınavları, Ünite ve Konu Tarama Testleri, her sorunun Ünitesi, Konusu ve Kazanımı belirlenmiş olarak sistemde hazırdır. Üstelik bu sınavların Cevap Anahtarları ve puan değerleri de girilmiş durumdadır. Sınıf özelinde veya okul genelinde uygulanması sonrasında, 5 dakikada ve 5 adımda değerlendirilebilir ve ayrıntılı sınav sonuçları anında alınabilir.

Test Bankası ve İnteraktif Ödev;

4. Sınıftan 12. Sınıfa kadar tüm seviyelerden ve derslerden Konu Anlatımlarının, Etkinliklerin ve Testlerin yer aldığı modüldür. Mevcut materyaller ister yazıcıdan yazdırılıp okul genelinde veya sınıf özelinde çoğaltılarak sınav için kullanılabilir. İstenirse interaktif ödev olarak öğrencilere gönderilebilir. Tüm Testlerin Cevap Anahtarları ve puan değerleri girilmiş olduğundan uygulama sonrası 5 dakikada ve 5 adımda değerlendirilebilir ve ayrıntılı sınav sonuçları anında alınabilir.


Sonuç Olarak;

Edinilecek sınav uygulama ve ölçme değerlendirme programının; Geçerliliği ve Güvenilirliği olan bir ölçme değerlendirme yapılabilmesi için, sürekli güncellenen, kaliteli ve zengin bir materyal bankasına (Test ve Sınav Bankası) sahip olması gerekmektedir.


E-Sınav'a Uygulama Kolaylığı Açısından Bakarsak

Sistemde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm Resmi ve Özel Okullar, bakanlığın kendilerine tanımladığı MEB KOD’ları ile İl ve İlçe bazında girilmiş olarak hazırdır. Düzenli olarak güncellenmekte olan bu özellik sayesinde 1 dakikada kullanıma başlamak mümkündür. Bu özelliği ve de e-Okul ile akridite olması nedeniyle, sınıf, şube, öğrenci numarası bilgileri ile birlikte tüm öğrenciler 15 dakikada e-sınav’a aktarılarak kullanıma açılmaktadır.

1. Sınıftan, 12. Sınıfa kadar tüm seviyelerde ve tüm derslerde Ünite, Konu ve Kazanımlar sistemde hazırdır. Her yıl Milli Eğitim Bakanlığının yaptığı Ders, Ünite, Konu ve Kazanım değişiklikleri anında sisteme aktarılmakta, düzenli olarak güncellenmektedir.

Sınav Açma Şablonları ile her tür sınavı;

 • Başarı Değerlendirme
 • Başarı İzleme
 • Konu Tarama-KTT
 • LGS Oturumsuz ( Liselere Geçiş Sınavı )
 • LGS Oturumlu ( Liselere Geçiş Sınavı )
 • AYT ( Alan Yeterlilik Testi )
 • TYT ( Temel Yeterlilik Testi )
 • AYT-DİL ( Alan Yeterlilik Testi - Dil Sınavı )
 • KPSS ( Kamu Personeli Seçme Sınavı )
 • ALES ( Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı )
 • DGS ( Dikey Geçis Sınavı )
 • Açık Öğretim Deneme Sınavları
 • Ünite Tarama Sınavları (ÜTS)
 • Muafiyet
 • Hazır Bulunuşluk

sınavlarını 1 dakikada açma imkanı vardır.

Sınav Türüne göre mükemmel olarak hazırlanmış Optik Sınav Cevap Kağıtları’nın, her tür optik okuyucu marka ve modeline göre kağıt tanımları yine sistemde hazırdır.


Sonuç Olarak;

Edinilecek sınav uygulama ve ölçme değerlendirme programının,

 • Sürekli olarak değişen müfredat doğrultusunda, ders, ünite, konu ve kazanımların sisteme anında yüklenmesi,
 • Yeni açılan, kapanan, ismi değişen okulların sisteme eklenmesi/düzenlenmesi,
 • E-sınav’la başta KLASİK = Essay sınav türü olmak üzere, her tür sınavı uygulama ve değerlendirme kolaylığı,
 • Deneme sınavları için Sınav Katsayılarının, değişen sınav yönetmeliklerine göre hesaplama şekillerinin anında eklenmesi,
 • Yayıncıların çıkarttığı ölçme değerlendirme materyallerinin sistemde anlık olarak güncellenmesinin yapılması
 • Bir üst eğitime gidecek öğrencilerin, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda doğru alana yönlendirilmeleri, hedef belirlerken ve tercih yaparken, Lise, Meslek Yüksek Okulu ve Fakültelerin son yıl yerleştirme tavan ve taban puanlarını güncel haliyle bulabilmeleri gerekmektedir.

E-Sınav'a Raporlama Kolaylığı Açısından Bakarsak

Uygulanan sınavlar sonrasında önemli bir zorluk da, yüzlerce liste, analiz ve tablo’dan hangisini nereden nasıl alacağını bulmaktır. Özellikle uygulanan sınav türüne göre alınacak raporlar değişkenlik göstermektedir. E-Sınav ’da bu zorluğu önlemek amacıyla, sınav türü ve kullanıcı tipine göre hazırlanmış Toplu Rapor Modülleri; BAYİ MODÜLÜ, YAYINCI MODÜLÜ ile, tek menüden 2-3 adımda yüzlerce raporu anlamlı bir sırada, karıştırmadan alma kolaylığı sağlanmıştır.

Bu sayede ÖĞRETMENLER, ders arasında dahi uyguladıkları sınavların sonuç raporlarını tek bir hareketle isterlerse yazıcıdan alabilirler, isterlerse PDF dosyası halinde maillerine gönderebilir veya Flash Belleklerine yükleyebilirler. Hatta okuyucuda okutmaları yeterlidir, sonrasında işlemlerine evlerinden devam edebilirler.

Bu sayede BAYİLER ve YAYINCILAR, içinde geçerlidir. Yayıncılar, ya da bayileri, sınav uyguladıkları okulların, sınav sonuç raporlarını, öğrenci karnelerini, tek bir menüden 3 adımda alabilirler. Bu işlemi ister tek bir okul bazında, isterlerse tüm okullar bazında gerçekleştirebilirler.


Sonuç Olarak;

Edinilecek sınav uygulama ve ölçme değerlendirme programının; uygulanan sınav sonrasında, kullanıcı tipine ve sınav türüne uygun olarak sonuç raporu hazırlaması ve tek hareketle rapor ekinde uygun liste, tablo ve grafikleri ile vermesi gerekir. Hızlı ve doğru karar için programın olmazsa olmaz özelliklerindendir.


E-Sınav'a Bilgi Paylaşım Hızı Açısından Bakarsak

E-Sınav’ın web tabanlı yapısının sağladığı çok önemli bir özellik de, internet üzerinden ÖĞRETMEN, ÖĞRENCİ, VELİ arasında bir ağ ortamı oluşturmasıdır, böylece öğrencinin tüm gelişimi öğretmen ve veli tarafından 7x24 saat yakından (anında) takip edilebilmektedir.

Öğretmen

Öğretmene özgü düzenlenmiş, şifre ile girilebilen ÖĞRETMEN PANELİNDEN, kendi sınıflarının genel durumunu, kazanım, konu, ünite bazında sınıf ve öğrenci gelişimini, yapılan sınavlar arası karşılaştırmalı çizelgeleri, kendi sınıfındaki öğrencilerinin eksik kazanımlarını görebilir, inceleyebilir, yazıcıdan bastırabilir. İsterse bilgisayarına “excel, word, pdf, rtf” formatında kayıt edebilir. Veli veya öğrenciye, platform’un kendi içinde yer alan kapsamlı haberleşme sisteminden yararlanarak her tür mesajı bırakabilir. Veliden, öğrenciden veya herhangi bir birimden gelen mesajı görebilir. Öğrenci özelinde veya sınıf genelinde Konu Anlatımı veya Ödev gönderebilir. Öğrencilerinin Öğrenme Stillerini, Kişilik Özelliklerini, Çalışma Davranışlarını, Baskın Zeka Türünü, Mesleki İlgileri ve Alan Yetenekleri görebilir. Sınıf genelinde bu özelliklere göre demografik dağılımları görerek, doğru etkinlikleri belirleyebilir.

VELİ

Okuldan ve Öğrencisinin Öğretmenlerden kendisine gönderilen bilgileri VELİ PANELİNDEN kolayca görür. Ayrıca öğrencisinin gelişimini, sınav sonuçlarını, rehberlik servisinin değerlendirmelerini, öğretmenlerin gönderdikleri mesajları görebilir, öğretmenlere veya okulun herhangi bir birimine mesaj gönderebilir.

ÖĞRENCİ

Öğrenciye özgü hazırlanmış, Öğrenci numarası ve şifre ile girilen ÖĞRENCİ PANELİNDEN, kendisi ile ilgili bilgilere ulaşabilir. Bu panel aracılığıyla katıldıkları tüm sınavlara ait Sınav Sonuç Raporlarını, Karşılaştırmalı sınav analizlerini, Öğrenme Haritalarını, Öğretmenlerinin gönderdiği ödevleri görebilir. İnteraktif ortamda ödevini yapıp, sonucunu inceleyebilir. Ayrıntılı öğrenme haritası ile eksik kazanımların, konu ve ünite bazında hangileri olduğunu bilerek bilinçli çalışma gerçekleştirebilir. İsterse sistem üzerinde hazır olan Konu Anlatımları ve Test Bankası yardımı ile eksiklerini giderebilir. Gerek öğretmeninden, gerekse okul biriminden gelen mesajları görebilir. Öğretmenlerine mesaj bırakabilir.


Sonuç Olarak;

Edinilecek sınav uygulama ve ölçme değerlendirme programının; kullanım esnasında oluşan ve de öğrencinin gelişimi açısından büyük önem taşıyan verileri, hızlı, anlaşılır, yönlendirici bir biçimde yer ve zamana bağlı olmaksızın (internet / web üzerinden) Öğretmen, Veli ve Öğrenciye sunması ve de gerekli durumlarda haberleşmelerine olanak tanır özelliklerde olması gerekmektedir.


E-Sınav'a Teknik Özellikler Açısından Bakarsak

Web tabanlı E-Sınav Ölçme Değerlendirme Programını, windows tabanlı sınav programlarından farklı kılan başlıca özellikler;

 • Web (internet) tabanlı yapısı nedeniyle kurulum, güncelleme ve bakım hizmeti gerektirmez.
 • Kullanıcı sınırı yoktur.
 • Kullanıcı bilgisayarına yükleme yapmaya gerek olmadığı için, kurum özelinde oluşabilecek; program çökmesi, data bozulması, sistem kilitlenmesi, virüs bulaşması, hırsızlık gibi nedenlerden bilgi kaybı oluşması mümkün değildir.
 • Sistem kullanım esnasında eş zamanlı olarak birden fazla kayıt özelliği nedeniyle sürekli yedeklendiğinden, ayrıca kurum bazında yedeklemeye gerek yoktur.
 • Web (İnternet) tabanlı yapısı nedeniyle, herhangi bir YER’den, herhangi bir ZAMAN diliminde internete bağlı bir bilgisayardan sisteme bağlanabilir, çalışmanıza devam edebilirsiniz. Dolayısıyla çalışmalarınız yer ve zamanla kısıtlı değildir.
 • Ek bir programa veya ek bir bilgi aktarımına gerek olmaksızın; Yönetici, Öğretmen-Öğrenci ve Veliler istedikleri yerden, istedikleri zaman diliminde kendilerine özgü hazırlanmış panellerden sisteme bağlanarak, kendilerini ilgilendiren bilgilere ulaşabilirler.
 • E-Sınav platformunda kullanıcı seviyesine göre, tüm menülere, hatta butonlara dahi kullanım yetkisi tanımlanabilmektedir. Kurumda yetkili kılınan Genel Kullanıcı tarafından, kullanıcı tanımları ve yetkileri düzenlendikten sonra, kullanıcılar ancak ve ancak kendilerine yetki verilen menülerde, yetkileri çerçevesinde işlem yapabilirler.
 • Kullanıcıların, yetki verilmeyen bir menüye girmesi, işlem yapması mümkün değildir.
 • Paneller aracılığıyla platforma ulaşan bireylerin – Öğrenci, Veli, Öğretmen, Yönetici – ise, konumlarına uygun olarak program tarafından önceden belirlenmiş farklı profilleri bulunmaktadır. Sistem tarafından farklı yetkilerle donatılan ve özel menüler aracılığıyla çalışma yapabilen bu bireylerin sitemin diğer bölümlerine müdahale etme imkanları yoktur.
 • Platformda kullanıcılar tarafından yapılan her işlem kaydedildiği için, kim hangi menüde hangi gün, hangi saat ne gibi bir işlem yapılmış kayıt altına alınmaktadır. Kayıtlar kim hangi talimatı veya hangi mesajı ne zaman okumuş, ne zaman cevap vermiş gibi bilgilerin dahi tutulduğu kayıtlara (log dosyalarına) yetkilendirme çerçevesinde istendiği an ulaşılabilir. Ancak değiştirilemez ve silinemez.
 • Ayrıca veri tabanında toplanan verilerden, öğrenci bilgileri, personel bilgileri, öğretmen bilgileri, ve yazışmaların tümü iç içe iki kez kriptolanarak depolanmaktadır. Platformda iş ve işlemler sırasında oluşan hiçbir bilgi silinmemektedir. Bu nedenle geriye dönük bir arşiv niteliği taşımaktadır.

Sonuç Olarak;

Edinilecek sınav uygulama ve ölçme değerlendirme programının; hızlı, güvenilir, kullanışlı, etkileşimli, iyi planlanmış ve web tabanlı olmalıdır.


E-Sınav'a Destek Açısından Bakarsak

E-Sınav ’ın Web tabanlı yapısı nedeniyle, kullanıcı problemlerinde anında çözüm üretilmektedir. Böylece kullanıcılar herhangi bir eleman beklemeden kesintisiz olarak iş ve işlemlerini devam etmektedirler.

Tümü ortalama 25 yıllık Eğitim Sektörü deneyimi olan, müfredata ve yönetmeliklere son derece hakim, il, ilçe, okul işleyişini çok iyi bilen DATASİS kadrosundan, her konuda (Yazılımlar, Donanımlar, Her Model Optik Okuyucular, İşletim Sistemleri, Network Yapıları, Modemler, Vb.) anında destek almak mümkündür.

Ayrıca, web tabanlı bir yazılım olması nedeniyle, yönetmeliksel, görsel ve teknik değişikliklere beklemeksizin, anında ulaşılmakta, önerilen anlık müdahalelerle gerçekleştirilmektedir.


Sonuç Olarak;

Edinilecek sınav uygulama ve ölçme değerlendirme programının; yönetmeliksel ve de teknik güncellemelerinin zamanında yapıldığı, uygulama esnasında karşılaşılacak problemlerin anında çözüldüğü, sınav uygulama ve ölçme değerlendirme iş ve işlemleri esnasında kullanılmakta olan tüm teknolojik donanım ve yazılımlar için destek alınabildiği kurumsal bir güvenceye ve garantiye sahip olmalıdır.